Rustad IL – En foregangsklubb

Rustad Idrettslag LOGO_2017 2

Oslo idrettskrets ønsker at alle barn og unge skal ha muligheten til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelse skal ikke begrenses av familieøkonomien, kulturell bakgrunn eller mangel på sportslige ferdigheter.

Rustad IL har nå søkt om å bli en av noen få utvalgte klubber i Oslo som skal bli en  foregangsklubb. Vi har fått tilbakemelding på at vi blir vurdert og kan bli valgt ut til dette.

Info tatt fra Oslo Idrettskrets sine nettsider.

Vi søker partnerskap med idrettslag som vil gå foran i arbeidet med idrett for alle. Klubber som velges ut i programmet skal ha sunn drift, og vil utfordres særskilt på aktivitetsutvikling, deltagelse og posisjon i lokalsamfunnet. Vi vil sammen bli enige om målsettinger, tiltak og virkemidler for å redusere barrierer for deltagelse i idrettslaget.

Aktivitetsmål:

 • Allsidig lokalt tilpasset idrettstilbud med lav terskel for deltagelse.
 • Åpenhet for etablering av nye aktivitet / idretter etter ønsker og behov               lokalbefolkningen.
 • Utjevne eventuell ubalanse i deltagelse mellom kjønn.
 • Tilbud til barn, ungdom, voksne og eldre.
 • Gi et variert ungdomstilbud på ungdommenes premisser (hindre frafall).

Organisasjonsmål:

 • Skal drive innenfor idrettens regelverk og verdisett.
 • Skal være medlemsstyrt og bygges på frivillighet.
 • Begrense kostnader for deltagelse.
 • Engasjere egne ungdommer i klubbens drift (unge ledere, trenere etc.).
 • Samarbeide med bydel og naboklubber.

Idrettskretsens bidrag til foregangsklubber:

 • Forsterket klubbutviklingsstøtte fra Oslo Idrettskrets.
 • Tilskudd til særskilte programmer for kompetanseutvikling – ung leder / jenteidrett etc.
 • Særskilt økonomisk tilskudd (prosjektledelse, kursdeltagelse etc.).
 • Prioritering av treningstid / utvikling av anlegg.